Autokary Wynajem autokarów (Policz sam) Cennik Wolne terminy Informacje ogólne Kontakty Zapytaj Dokumenty Door to door Bilety autokarowe Ubezpieczenie Karta EURO26 Last minute Przewozy krajowe Transfery na lotnisko
 
"TravelGroup" Sp. z o.o.
Biuro Podróży
ul. Kalinowa 1/1
43-309 Bielsko-Biała
tel. +48 33 482 40 20
fax: +48 (33) 816 10 42
infolinia: 801 62 62 84

gsm1: +48 501768844 24h
gsm2: +48 797999090
gsm3: +48 509878000 24h
gsm4: +48 508567621


BELGIA
+3228084232 Bruksela

SZWAJCARIA
+41435012912 Zurych

USA
+16502822412 Mountain View

WIELKA BRYTANIA
+442031294813 Londyn

WŁOCHY
+3904611560087 Trentino

e-mail: biuro@travelplan.pl
Godziny pracy biura:
Poniedziałek - Piątek: 8-18;
 

Warunki realizacji usług transportowych linieautokarowe.pl

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Przed zawarciem Umowy Klient winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa realizacji usług transportowych, opisem usługi i jej ceną stanowiącymi integralną część Umowy.
2. Szczegółowe warunki realizacji usługi określane są w aktualnym serwisie internetowym www.linieautokarowe.pl zwanym dalej Przewoźnikiem, w umowach indywidualnie wynegocjowanych z Klientami lub innych dokumentach będących integralną częścią -umowy-zgłoszenie”.
2. -Umowę-zgłoszenie” realizacji usług transportowych Klient podpisuje osobiście, zgłoszenie w dokonywane przez osobę niepełnoletnią winno być potwierdzone pisemnie przez prawnego opiekuna. -Umowę-zgłoszenie” zbiorowe podpisuje osoba do tego upoważniona.
3. Zawarcie umowy z Klientem o wykonaniu usługi transportowej wykonywanej przez serwis www.linieautokarowe.pl następuje w chwili potwierdzenia przez Przewoźnika realizacji świadczeń określonych w podpisanym przez Klienta formularzu -umowa-zgłoszenie” i innych dokumentach stanowiących integralną część umowy, podpisanym przez osobę reprezentującą Przewoźnika, a także wpłacie przez Klienta zaliczki w wysokości 40% wartości usługi.
4. www.linieautokarowe.pl oświadcza, że jest Przewoźnikiem - świadczącym usługi w międzynarodowym transporcie drogowym osób w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 204, poz. 2088)
5. Przy zawieraniu umowy www.linieautokarowe.pl określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji usługi oraz termin ich okazania lub dostarczenia. Nie złożenie dokumentów w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta i rodzi obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej.
6. Klient zawierający umowę jest zobowiązany poinformować Przewoźnika o zmianie adresu, nazwiska, wymianie paszportu, dostępowych numerów telefonicznych itd. wszystkich uczestników występujących w umowie w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności i za skutki z tego wynikłe.
7. Potwierdzenie rezerwacji w formie pisemnej www.linieautokarowe.pl wysyła dopiero po otrzymaniu na swoje konto bankowe 100% należności za usługę.

II. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI, SPOSÓB ZAPŁATY
1. W momencie zawarcia umowy Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości, co najmniej 40 % ustalonej ceny usługi a w przypadku zawierania umowy w terminie krótszym, niż 31 dni przed rozpoczęciem usługi całość ustalonej ceny, w przeciwnym razie www.linieautokarowe.pl ma prawo odstąpić od umowy potrącając należność jak przy rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta.
2. Cena usługi transportowej nie zawiera ewentualnych opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem oraz usług indywidualnie zamawianych podczas wykonywania usługi transportowej, jak: opłaty parkingowe, opłaty za autostrady i drogi płatne, wycieczki lokalne /fakultatywne/, serwis barowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej, bagażowe itp.
3. W przypadku, gdy cena usługi transportowej podana jest w walucie (USD, EUR) jest ona przeliczana na złotówki, po kursie sprzedaży NBP z dnia pełnej wpłaty.
4. W przypadkach koniecznych Przewoźnik zastrzega sobie prawo podniesienia ceny. Wzrost ceny może nastąpić nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia usługi transportowej. Zmianę cen uzasadniają w szczególności: zmiany kursów walut, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi (portowe, itd.), wzrost kosztów paliwa.
5. Jeżeli całość usługi transportowej nie zostanie opłacona najpóźniej 5 dni przez rozpoczęciem usługi ( za wyjątkiem rezerwacji dokonywanych krótko przed wyjazdem), to Przewoźnik ma prawo do rozwiązania umowy i naliczenia odszkodowania za poniesione szkody w wysokości odpowiedniej opłaty manipulacyjnej za rezygnację z wyjazdu.
5. Przewoźnik dopuszcza następujący sposób zapłaty za usługę transportową: a) gotówką w kasie przewoźnika lub uprawnionego agenta b) przelewem bankowym na konto przewoźnika. W przypadku płatności przelewem bankowym za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto przewoźnika.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA.
1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie.
2. W czasie trwania usługi transportowej Klient ma prawo do korzystania z pomocy i opieki kierowcy, lub innego przedstawiciela przewoźnika.
3. W przypadku usługi transportowej okazjonalnej obejmującej świadczenie usług turystycznych przez Klienta, Klient zobowiązany jest zatrudnić pilota oraz przedstawić stosowne uprawnienia do organizacji imprez turystycznych zgodnie z ustawą o turystyce. Pilot zapewnia Klientowi przebieg usługi transportowej zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od Klientów reklamacje i usuwa ich przyczyny a jeżeli reklamacja została złożona na piśmie potwierdza jej przyjęcie.
4. Klient ma prawo do zabrania 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 20 kg oraz 5 kg bagażu podręcznego. Dzieci do lat 2 nie mają uprawnienia do bezpłatnego przewozu bagażu. Nie przewiduje się możliwości nadbagażu.
5. Klient ma prawo odstąpić od umowy wskazując jednocześnie osobę spełniającą warunki uczestnictwa w usłudze transportowej w miejsce Klienta. Osoba ta przejmie wszystkie obowiązki Klienta i jest zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych w wyniku tej zmiany.
6. Przeniesienie uprawnień z umowy o usługach transportowych przez Klienta na innego Uczestnika lub Klienta jest skuteczne jedynie z chwilą powiadomienia przewoźnika. Zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 21 dni przed wykonaniem usługi transportowej. Jeśli zmiana nastąpi w terminie krótszym niż 21 dni przed usługą transportową Przewoźnik ma prawo potraktować tę zmianę jako rezygnację. Mają wtedy warunki rezygnacji zgodnie z punktem V.6
7. Klient zobowiązany jest do posiadania w czasie realizacji usługi transportowej aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy RP oraz dowód wpłaty za usługę transportową.
8. Klient potwierdza otrzymanie wszelkich szczegółowych, aktualnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych związanych z udziałem w usłudze transportowej.
9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, administracyjnych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i kraju docelowym.
10. W czasie trwania usługi transportowej Klient zobowiązany jest stosować się do wskazówek pilota grupy. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji usługi transportowej, jeżeli Klient utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych jej Klientów lub Przewoźnika. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient.
11. Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy i osób niepełnoletnich, pozostających pod jego prawną opieką i ma obowiązek zapłacić za dokonane szkody w miejscu ich powstania z własnych środków.
12. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie i czasie na miejsce zbiórki określone w programie przez pilota grupy Przewoźnik nie ma obowiązku ułatwienia Klientowi dołączenia do grupy.
13. Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta znane mu przed rozpoczęciem usługi transportowej okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA
1. Przewoźnik odpowiada za przebieg usługi transportowej i zobowiązuje się do realizacji wyjazdu zgodnie z programem i umową, z zachowaniem należytej staranności kupieckiej.
2. Przewoźnik nie odpowiada za działania i decyzje właściwych organów administracji państwowej polskiej i obcej, uniemożliwiające Klientowi wzięcie udziału w usłudze transportowej.
3. Przewoźnik nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tej samej wartości i jakości nie stanowi wady usługi
4. Nie uważa się za wady usługi transportowej niedociągnięć zawinionych przez Klienta, wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne niepozostające w stosunku prawnym z przewoźnikiem oraz siłę wyższą.
5. Przewoźnik ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, z wyjątkiem szkody na osobie, do dwukrotności ceny usługi transportowej względem każdego Klienta.
6. Przewoźnik nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było uniknąć albo przewidzieć; c) siłą wyższą.
7. W przypadku awarii pojazdu, który wykonuje usługę transportową Przewoźnik zobowiązuje się do:
a) podstawienia transportu zastępczego w ciągu 4 godzin w Polsce, od momentu zgłoszenie usterki przez Klienta, kierowcę Przewoźnika lub pilota
b)podstawienia transportowego zastępczego w ciągu 6 godzin zagranicą, od momentu zgłoszenie usterki przez Klienta, kierowcę Przewoźnika lub pilota
c) w przypadku świadczenia usługi transferowej na lotnisko, dworzec kolejowy, port - Przewoźnik zobowiązuje się podstawić środek transportu zastępczy bezzwłocznie.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odwołania usługi transportowej w każdej chwili z powodu decyzji kontrahenta, siły wyższej, itp. O fakcie odwołania Klient zostanie powiadomiony natychmiast.
3. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie.
5. Rezygnacja z usługi transportowej może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
6. W przypadku rezygnacji dowolnej ze stron umowy o przewóz osób dokonuje się następujących potrąceń:
a) opłatę manipulacyjną w wysokości wpłaconej zaliczki, nie mniej, niż 100,- PLN oraz inne poniesione koszty rzeczywiste (np. koszty anulacji zlecenia) przy rezygnacji do 45 dni przed terminem wykonania usługi; b) 30 % ceny przy rezygnacji między 44 a 30 dniem przed terminem wykonania usługi;; c) 45 % ceny przy rezygnacji między 29 a 15 dniem przed terminem wykonania usługi;; d) 60 % ceny przy rezygnacji między 14 a 7 dniem przed terminem wykonania usługi;; e) 70 % ceny przy rezygnacji w terminie krótszym, niż 7 dni przed terminem wykonania usługi;;
7. W przypadku nie zgłoszenia się na wykonanie usługi przez Klienta w określonym miejscu i w określonym czasie z limitem 15 minut Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.
8. Zastosowanie przy rezygnacji potrącenia z wpłat następuje niezależnie od daty zawarcia umowy.
9. Zwrotu dokonuje się w miejscu wykupienia usługi transportowej a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

VI. REKLAMACJE.
1. Ewentualne reklamacje bądź uwagi dotyczące usług należy zgłaszać w czasie wykonywania usługi u kierowcy lub pilota. Przewoźnik przyjmuje reklamacje i skargi jedynie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia lamacji w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
2. Przewoźnik zastrzega, że będzie rozpatrywał reklamacje, jeśli w trakcie trwania usługi przedmiot reklamacji był na piśmie zgłoszony pilotowi, przedstawicielowi biura lub kontrahentowi.

VII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Na liniach dojazdowych w Polsce i zagranicą przejazd może nastąpić innym środkiem transportu, niż wyszczególniony w ofercie (np. samochód osobowy, mikrobus, autokar turystyczny). Podczas przejazdów możliwe są przesiadki.
2. Miejsca w autobusie przydzielane są wg kolejności zgłoszeń, w miarę możliwości z uwzględnieniem życzeń Klientów. Miejsce wskazuje pilot w momencie wsiadania do autobusu docelowego.
3. Możliwość korzystania z toalet w autokarach ze względu na ich małą pojemność oraz komfort podróżowania jest ograniczona do sytuacji nadzwyczajnych.
4. Postoje są organizowane w miarę potrzeb, średnio co 3 - 4 godziny, jeśli to możliwe to w zajazdach z toaletą i barem. W autokarach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
5. Pilot nie jest uprawniony do przewodnictwa po wnętrzach muzealnych oraz innych miejscach zastrzeżonych prawem danego kraju dla licencjonowanych przewodników.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieregulowanych powyższymi warunkami stosuje się przepisy ustawy o usługach turystycznych z dn.29.08.1997r. oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi materiałów promocyjnych i reklamowych www.linieautokarowe.pl oraz podmiotów z nim współdziałających. www.linieautokarowe.pl informuje o prawie wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych, przetwarzanych przez system rezerwacji
Administratorem Danych jest serwis www.linieautokarowe.pl z siedzibą w Bielsku-Białej.


Kierownik Organizacyjny
Dariusz Cieśla

Vitruvius.pl spółka z o.o.
Siedziba: 43-309 Bielsko-Biała ul. Kalinowa 1/1

tel./fax (33) 829-86-94, 829-86-93

Infolinia: 0801 62 62 84
mobile: 660 004 937

e-mail: biuro@linieautokarowe.pl

NIP: PL5472153036


Serwisy internetowe, za które prawnie odpowiada przedsiębiorstwo:
Vitruvius.pl sp. z o.o.

System rezerwacji turystycznej on-line dla biur podróży:
http://www.travelbook.pl

System rezerwacji hotelowej on-line dla biur podróży:
http://www.hotelbook.pl

Serwis komunikacji międzynarodowej:
http://www.linieautokarowe.pl

Serwis o systemach rezerwacji i branżowy dla biur podróży:
http://www.travelplan.pl

Regulamin i przepisy porządkowe

Niniejszy Regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art.4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami oraz art. 18b.1 ppkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie
Drogowym Dz.U. z 2004r. Nr.204 poz. 2088 z późniejszymi zmianami).


Przewoźnik przewozi osoby i rzeczy wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. Pasażerowie korzystający z usług transportowych oraz obsługa i personel nadzoru ruchu obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i parkingach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
Obowiązkowa przerwa kierowcy (co 4,5 godziny jazd - 1 przerwa 15 minut, 2 przerwa - 30 minut) ma odbywać się na parkingu w pobliżu punktów gastronomicznych i pierwszej potrzeby.
W czasie przerw obowiązujących kierowcę (co 4,5 godziny jazdy - 1 przerwa 15 minut, 2 przerwa - 30 minut) pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
W czasie jazdy pasażerowie zobowiązani są zajmować swoje miejsca i nie przemieszczać się po autokarze.
Pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest rozmowa z kierowcą.
Pierwszy rząd siedzeń za kierowcą jest zarezerwowany dla kierowcy zmiennika i obsługi.
Kierującemu podczas jazdy zabrania się prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi - same lub przez posiadane rzeczy - mogą nie być wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć: osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu, osoby wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem, osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny , pasażer (kierownik grupy) zobowiązany jest do poniesienia opłaty dodatkowej.
Zabrania się: otwierania i zamykania drzwi podczas jazdy ( ruszania autobusem z otwartymi drzwiami), zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy, spożywania artykułów żywnościowych ( w tym lody, hamburgery, hot-dogi, frytki, gumy do żucia), wchodzenia do pojazdu w butach narciarskich, łyżworolkach, butach o znacznym zanieczyszczeniu, grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radio-odbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy jak i na postoju, wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia.
Zabrania się przewozić w pojazdach: psów, kotów, innych niebezpiecznych zwierząt, przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyszczać pojazd, przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych, przedmiotów wywołujących uczucie odrazy, broni z wyjątkiem osób posiadających aktualne pozwolenie na broń.
Żądania i wskazówki obsługi pojazdu i personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu, kierunku jazdy , trasy przejazdu itp.
Toaleta chemiczna znajdująca się w pojeździe może być używana tylko w wyjątkowych przypadkach. Techniczne możliwości turystycznej toalety chemicznej nie są w stanie obsłużyć wszystkich pasażerów.
Pasażer - wykupujący 1 (jedno) miejsce ma prawo do użytkowania jednego miejsca, zajmowanie większej ilości miejsc jest zabronione. Pasażer winien zająć wskazane miejsce przez personel nadzorujący ruch, które ma oznaczone na bilecie, umowie.
Rzeczy przewożone przez pasażerów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia. Każdy pasażer może posiadać bagaż 20 kg oraz podręczny bagaż 5 kg. Każdy nadbagaż należy zgłosić kierowcy i opłacić. Opłata za każdy dodatkowy bagaż wynosi 20 zł. Nadzór nad bagażem należy do pasażera w momencie przekazywania obsłudze i odbiorze od obsługi pojazdu.
Bagaż podstawowy w lukach bagażowych pojazdu umieszcza i wydaje kierowca. Każdy pasażer otrzymuje kwit - odcinek identyfikacyjny. Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym za zwrotem odcinka nalepki (wywieszki) identyfikacyjnej. Osobie, która nie może go okazać, Przewoźnik wydaje bagaż tylko po udowodnieniu przez nią tytułu własności i po spisaniu danych personalnych tej osoby z ważnego dokumentu tożsamości.
Za bagaż Przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.
W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno (ust.17), Przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń - odmówić zabrania go do przewozu.
Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust.20), Przewoźnik natychmiast wzywa Policję celem jego usunięcia. dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych.
Pasażer nie ma prawa otwierać i zamykać luków bagażowych ani samodzielnie wkładać i wyjmować bagaż z luków bagażowych.
Cennik dodatkowych opłat za szkody wyrządzone przez pasażerów: znaczne zabrudzenie pojazdu śmieciami, błotem itp. (100 zł), zalepienie tapicerki gumą do żucia (za każdą sztukę gumy do żucia 40 zł), za palenie tytoniu (50 zł), za palenie tytoniu w toalecie chemicznej (100 zł), za znaczne zanieczyszczenie toalety chemicznej (50 zł), za spożywanie artykułów żywnościowych (20 zł), za spożywanie alkoholu (50 zł), za zniszczenia urządzeń i wyposażenia wartość tych urządzeń i wyposażenia powiększone o koszty związane z czasem poświęconym na naprawę lub wymianę.
Albania, Andora, Antarktyda, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bhutan, Białoruś, Birma (Myanmar), Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czad, Czarnogóra, Czechy, Ekwador, Estonia, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Gujana Francuska, Hawaje, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kambodża, Kamerun, Kanada, Kenia, Kirgistan, Kolumbia, Kongo Demokratyczne, Korea, Koreańska Republika Ludowa, Kuba, Liban, Litwa, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Namibia, Nepal, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Seszele, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Sudan, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tajlandia, Tanzania, Turcja, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy,